35. ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งประเทศต่อปี

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งประเทศต่อปี”

ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ำใน พ.ศ. 2560 อยู่ที่ประมาณ 151,746 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรสูงถึง 113,960 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75.10 ของความต้องการน้ำทั้งหมด ในจำนวนนี้อยู่ในเขตแหล่งกักเก็บน้ำและระบบชลประทานน้ำอยู่แล้ว 65,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลือ 48,960 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (พื้นที่เกษตรน้ำฝน) รองลงมา คือ ความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศประมาณ 27,090 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17.85 ของความต้องการใช้น้ำทั้งหมด ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคประมาณ 6,490 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของความต้องการใช้น้ำทั้งหมด และความต้องการใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรม 4,206 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 2.77 ของความต้องการใช้น้ำทั้งหมด

ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งประเทศต่อปี ทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาล พ.ศ. 2560

 

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ำ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562